Categorised in: Architecture/Design

THESAURUS. Memorial

June 13, 2016 3:29 pm

“THESAURUS”. Memorial to greatest Latvian linguists- Kārlis Mīlenbahs and Jānis Endzelīns. Riga. Latvia
 
Project: Memorial ensemble in urban environment
Date: 2008
Location: Raiņa bulvāris, Riga, Latvia
Client: Latvian Academy of Sciences
Size:
Cost:
Design stage: An international Design competition for artists and architects
Collaboration with: artist Māris Grosbahs, arhitect Agate Kalnpure, art theorist Baiba Guste, experts of Baltic linguistics Everita Andronova un Aleksandrs Andronovs
 
The ultimate aim of both authors was to create a depository of the Latvian Language – a dictionary or THESAURUS. In 1933 Endzelīns pointed out the necessity for compilation of ‘THESAURUS LINGUAE LETTICAE’ – a depository of the Latvian language which would include all words of the Latvian language – ‘both passed by word of mouth and written in texts’.
(Endzelīns 1933:818). (from: “Latviešu valodnieku turpmākie uzdevumi” (Further Tasks of Latvian Linguists), published by Burtnieks XI, 817-821)

The memorial ensemble consists of three main elements:
–   An arena-shaped square. The existing square is expanded and supplemented with three rows of seats. The arena-shaped square symbolizes gathering, chatting and communication. The square will become a favorite place for meeting and gathering of inhabitants and visitors of Riga, as well as students. The arena will be open towards SW, thus ensuring pleasant natural light. It is made of cast concrete, the seats will have ornamental woodwork surface. The arena will have six special seats or ‘auditorium desks’ equipped with a surface and a lamp for lighting. The visitors could read the books also after nightfall, switching on their local lighting and switching it off when leaving.
–   In the centre of the square there is the THESAURUS or depository of the Latvian language symbolizing continuity of the process for compilation of the Latvian language initiated by K. Mīlenbahs and J. Endzelīns, as well as vitality and at the same time also fragility of the Latvian language. On four planes of the THESAURUS, it is planned to place informative texts in Latvian, German and English and the portraits of K. Mīlenbahs and J. Endzelīns. The depository is made of bronze but its foundation is made of granite. 
–   The place names scattered in the square are the uniting element of the object. These are phosphoric blocks embedded in the cobbled surface. They will be emitting light (echoing) long after the sunset. They symbolize the flow of language in the arena at the same time they will also organize the pedestrian flows through the ensemble (they may be used as permanent sources of illumination).
It is not a monument but an inspiring and informing memorial, live and useful in the urban space, an ensemble that would incite the Latvians for exchange of ideas and interaction. In the modern world of media and communication, the THESAURUS of the Latvian language would acquire a new meaning within the global context – ‘TO PERCEIVE AND TO BROADCAST!’
.
.
.
“TĒZAURS”. Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Ēndzelīna piemiņas zīme. Rīga. Latvija
 
Projekts: Piemiņas zīme un labiekārtojuma ansamblis
Datējums: 2008
Novietne: Raiņa bulvāris, Rīga, Latvija
Pasūtītājs: Latvijas Zinātņu akadēmija
Projekta fāze: Starptautisks dizaina konkurss arhitektiem un māksliniekiem
Sadarbībā ar: mākslinieku M.Grosbahu, arhitekti A. Kalnpuri, mākslas zinātnieci B. Gusti, baltu valodniekiem E. Andronovu un A. Andronovu
 
Abu autoru lielais mērķis bija Latviešu valodas krātuve – vārdnīca jeb TĒZAURS. 1933. J.Endzelīns norādīja uz nepieciešamību izveidot ‘THESAURUS LINGUAE LETTICAE’ -latviešu valodas klēti, kur būtu savākti visi latviešu valodas vārdi, – “ir no tautas mutes, ir no tekstiem” (Endzelīns 1933:818). (no: “Latviešu valodnieku turpmākie uzdevumi”, public. Burtnieks XI, 817-821)

Piemiņas zīmes ansambli veido trīs galvenie elementi:
–   Arēnveida laukums. Tiek paplašināts esošais laukums un papildināts ar

trijām rindām sēdvietu. Arēnveida laukums simbolizē tikšanos, sarunāšanos un savstarpējo komunikāciju. Laukums kļūs par iemīļotu tikšanās un pulcēšanās vietu Rīdziniekiem, viesiem un studentiem. Arēna veidota atvērta pret dienvidu rietumiem, tādejādi radot patīkamu apgaismojumu. Tā veidota no betona lējuma, sēdvietām paredzēta ažūra koka virsma. Arēnā tiek paredzētas sešas īpašās sēdvietas jeb “auditorijas soli”, kas aprīkoti ar galda virsmu un apgaismes lampiņu. Tas dos lielisku iespēju lasīt grāmatas vēl pēc tumsas iestāšanās, ieslēdzot savu vietējo apgaismojumu un dodoties prom to izslēgt.
–   Laukuma centrā ir TĒZAURS- jeb latviešu valodas krātuve-piltuve, kas simbolizē K. Mīlenbaha un J. Endzelīna aizsākto Latviešu valodas apkopošanas procesa nepārtrauktību, kā arī Latviešu valodas dzīvo un tajā pat laikā trauslo dabu. Uz TĒZAURA četrām plaknēm ir paredzēts izvietot informatīvus tekstus latviešu, vācu un angļu valodās un K. Mīlenbaha un J. Endzelīna portretus. Krātuve ir veidota bronzā, bet tās pamats ir granītā.
–   Laukumu un objektu vienojošs elements ir laukumā izkaisītie vietvārdi

-fosforizējoši ieseguma blociņi, kas iestrādāti bruģa iesegumā. Tie ilgi vēl pēc saulrieta saglabās savu gaismas izstarojošās īpašības (atskaņas). Tie simbolizē valodas plūdumu arēnā, tajā pat laikā tie organizēs gājēju plūsmas cauri ansamblim. (Var tikt risināti arī kā pastāvīgi apgaismes elementi).
Tas nav piemineklis, bet gan rosinoša un informējoša piemiņas zīme, dzīva un lietojama pilsētvide vide, ansamblis, kas aicinātu latviešus domu apmaiņai un mijiedarbībai. Mūsdienu mediju un komunikāciju pasaulē Latviešu valodas TĒZAURS iegūs arī jaunu nozīmi pasaules kontekstā – “UZTVERT UN RAIDĪT!”