Categorised in: Architecture/Design /

Retail and Residential Building

September 2, 2021 4:17 pm

Oskars Redbergs. Retail and Residential Building. Invited International design competition. Riga. First prize. Terbatas str. 74, Riga, Latvia (2021).

Project: Retail and Residential Building
Date: 2007 – 2021
Location: Terbatas str.74, Riga, Latvia
Client: Private contractor
Size: 5200 m2
Cost: EUR 5 500 000
Design stage: An international Design competition. First prize, Planning in progress
Collaboration with: G. Mahnke, A. Zvirgzdiņš

The site of the designed building is located in Terbatas Street, in the central district of Riga which is part of the UNESCO world cultural and natural heritage site. In future Terbatas Street could develop as the green promenade – a pedestrian street where the adjacent newly-designed residential and office building complex – “URBAN MARK” – will become an attractive part of the public urban space beloved by Riga inhabitants. According to the map “Plan for Preservation and Development of the Riga Historic Centre” included in the graphical part of spatial planning of the protective zone of the Riga historic centre, part of the plot – the yard should be retained vacant. A row of five lime-trees marks and continues the perimetric construction line of the block.
The basic concept of the building is an equality sign. The new building and its forecourt as a public urban space – are equally important. The building as “+“ is a closed volume and a forecourt as “-“ is an open urban space. The forecourt of the building is interpreted as a high-quality public urban space.
The existing row of lime-trees continuing the building line of the perimetric construction pattern is viewed as a street façade of the new building. The volume of the new building starts from the perimetric construction front of Terbatas Street and literally flows into the site forming an organic volume and façade of the building which harmonizes in a natural way with trees and greenery of the plot. At the same time the volume of the building in the background of the site creates a frame for a row of trees, a facilitated courtyard and potential activities of Riga inhabitants in the foreground.
“The fabric of the Riga city centre”. While valuable buildings line perimeters of blocks of the Riga centre, less valuable buildings and structures usually occupy inner blocks. In this case the building of the inner courtyard should become a high-quality and representative structure for the commissioner and its forecourt should be an attractive public open space for city dwellers.
.
.
.
“PILSĒTZĪME“. Dzīvojamā, biroju ēka ar veikaliem. Starptautisks dizaina konkurss uzaicinātiem dalībniekiem. Pirmā vieta. Tērbatas 74, Rīga (2007 – 2022. gads)

Projekts: Dzīvojamā un biroju ēka
Datējums: 2007
Novietne: Tērbatas iela 74, Rīga, Latvija
Pasūtītājs: Privāts
Apjoms: 6200 m2
Izmaksas: EUR 5 500 000
Projekta fāze: Starptautisks dizaina konkurss uzaicinātiem arhitektiem. Pirmā nominācija
Sadarbībā ar: G. Mahnke (Emanate), A. Zvirgzdiņš

Projektējamās ēkas novietne atrodas uz Tērbatas ielas, Rīgas centra rajonā, kurš ietilpst UNESCO kultūras un dabas mantojuma zonā. Perspektīvā Tērbatas iela varētu attīstīties par zaļo promenādi – gājēju ielu, pie kuras pieguļošais jaunprojektējamais dzīvojamās un darījumu ēkas komplekss – „“PILSĒTZĪME“. kļūs par atraktīvu un rīdzinieku iemīļotu Tērbatas ielas sabiedriskās pilsēttelpas daļu. Saskaņā ar RVC aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti “RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns“, zemes gabalā noteikts neapbūvējams pagalms-zemesgabala daļa. Perimetrālās apbūves kvartāla līniju šeit iezīmē un turpina piecu liepu koku rinda.
Ēkas konceptuālais pamat uzstādījums ir vienādības zīme. Vienlīdz svarīga ir gan jaunbūvējamā ēka, gan tās priekšpagalms kā sabiedriska pilsēttelpa. Ēka kā „+“ noslēgts apjoms un priekšpagalms kā „-“ atvērta pilsētvides telpa. Ēkas priekšpagalms tiek interpretēts kā kvalitatīva sabiedriskās pilsētvides telpa. Par jaunās ēkas ielas fasādi ir uzskatāma tur esošā liepu rinda, kas turpina perimetrālās apbūves līniju. Jaunbūvējamās ēkas apjoms sākas no Tērbatas ielas perimetrālās apbūves frontes un burtiski ieplūst gruntsgabalā veidojot organisku ēkas apjomu un fasādi, kas dabīgi harmonē ar kokiem un gruntsgabala apstādījumiem. Tajā pat laikā ēkas apjoms gruntsgabala iekšienē organiski izveido ietvaru (background) koku rindai (foreground), labiekārtotajam pagalmam un potenciālajām rīdzinieku aktivitātēm. „Rīgas pilsētas centra audums”. Rīgas centra kvartālu perimetrus veido vērtīgas ēkas, bet ēkas un būves kvartālu iekšienē parasti ir mazvērtīgākas. Šajā gadījumā kvartāla iekšpagalma ēkai ir jākļūst par augstvērtīgu un reprezentatīvu būvi pasūtītājam un tās priekš pagalmam par atraktīvu publisku pilsētas ārtelpu pilsētas iedzīvotājiem.