Categorised in: Authors / Conferences / Facilitation /

Indulis Bilzēns and Oskars Redbergs. Performance – Rīga stiprāka par nāvi / Riga stronger than Death. Perfromace by Indulis Bilzens. 2014. Riga

May 22, 2016 2:38 pm

2014. gada 27.maijā plkst. 18.00 Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 lielajā zālē notiks multimediju mākslinieka Induļa Bilzēna (Frankfurte/M, Vācija) performance „RĪGA STIPRĀKA PAR NĀVI”.

Curator of the event and author of the text: Oskars Redbergs

Performance tiek organizēta starptautiskas pilsētvides studentu darbnīcas “100 H Urban interventions” ietvaros, ko no 23. līdz 27. maijam sadarbībā ar Berlīnes Tehnisko universitāti rīko RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte (FAD). Darbnīca noslēgsies ar atklātu prezentāciju 27. maijā, plkst. 15:00, publiskajā ārtelpā pie Arhitektūras un Mediju centra H2O 6 un Zunda kanāla. Projektu atbalsta Vācijas vēstniecība un Gētes Institūts. Pēc pilsētvides objektu prezentācijām visi laipni aicināti uz Induļa Bilzēna hepeningu „Rīga stiprāka par nāvi”, izmatojot itāļu attraverso dzejas, Knuta Skujenieka, T.S. Eliota, Ulda Bērziņa, Raiņa, Ovīdija, Horācija, Nerudas un paša mākslinieka rakstus, līdz ar sava skolnieka DJ Westbam trekiem. Hepeninga ievadruna – Oskars Redbergs (RISEBA Arhitektūras programmas direktors). Akciju filmēs vides filmu studijas (VFS) režisori Viktors Bukults un Ritvars Bluka.

INDULIS BILZĒNS ir latviešu avangarda multimediju mākslinieks, dzimis 1940. gadā Rīgā. Pēc padomju okupācijas un tēva izsūtīšanas uz Sibīriju piecu gadu vecumā kopā ar māti spiests pārcelties uz Vāciju, kur nonācis Eslingenē Amerikāņu kontrolētajā (eks) teritorijā. Indulis Bilzēns studējis Kembridžas Kings Koledžā angļu filoloģiju, Bonas Universitātē medicīnu un informātiku Tehniskajā augstskolā Štutgartē kā brīvklausītājs. Aktīvi darbojies trimdas latviešu kopienas darbā. Indulis Bilzēns dzīvojis Vācijā, taču apzināti, nekad nav pieņēmis Vācijas pilsonību, saglabājot vien Vācijas federācijas valsts pavalstnieka statusu, jo vienmēr ir uzskatījis, ka svarīgāk ir saglabāt savu ārzemnieka statusu gan māksliniecisku, gan politisku apsvērumu dēļ – piederība Latvijai, ANO pase un nevēlēšanās dienēt vācu armijā. Tādējādi Indulis patstāvīgi norāda savu “citādību” – piederību gan Latvijai, gan globālajai avangarda mākslinieku komūnai iepretim mietpilsoniski vāciskajai. Vienlaikus Indulis Bilzēns ir aktīvs starptautiskās studentu kustības aktīvists 1960. gados protestējot pret atomārās enerģijas izmantošanas bīstamību septiņdesmitajos. Indulis ir arī publicists un žurnālists, un darbojas kā mēnešraksta „Pflasterstrand” autors un reportieris. Tāpat Indulis ir piedalījies preses aģentūras “ID” dibināšanā, no kuras vēlāk izveidojas pazīstamais laikraksts “Die Tageszeitung” un Vācijas zaļā partija. Bijis arī “D!Fanatic” avangarda žurnāla izdevējs, darbojies WDR Radio Ķelnē un Štutgartē kā raidlugu autors.

Indulis ir producents un multimediju mākslinieks, mūsdienu house un tehno mūzikas kustības “Low Spirit 84”, “Love parade” un “Mayday 89” aizsācējs Vācijā Rietumberlīnē. Vienlaikus viņš ir aktīvs mākslinieks izmantojot “MediMix” koncepciju, kas paredz performances žanrā izmantot visas pieejamās mākslas tehnikas un valodas. Indulis ir piedalījies mūsdienu mākslas izstādē „Dokumenta” Kaselē kopā ar “minus delta t” radio 1988. gadā un ar “Van Gog TV” 1992. gadā, kā arī starptautiskajā mākslas festivālā “Ars Electronika” Linzā 1993. un 1994. gadā kopā ar Braeunungsstudio Malaria. Indulis ir sadarbojies ar virkni nozīmīgāko tā laika mākslinieku – Westbam un Mike Hentz. 1980. gadu sākumā viņš organizēja Valda Āboliņa izstādi Rīgā un Berlīnē. 1980. gadu beigās kopā ar NGBK Berlīnē organizējis Latviešu mūsdienu mākslas izstādi „Rīga Latviešu avangards” (1989). Indulis ir bijis aktīvs Padomju Latvijas mākslinieku promotētājs Rietumeiropā un 1990. gadā atvedis uz Berlīni izstādi „Unerwartete Begegnung (Latviešu klasiskā glezniecība)”. 1990. gadu sākumā Indulis Bilzēns sadarbojās ar NSRD, Hardiju Lediņu, Robertu Gobziņu, Jāni Kraukli, Uģi Poli un iepazīstināja tā laika publiku Latvijā un Padomju savienībā ar DJ kustību un neatkarīga pirātu radio koncepciju, kas vēlāk rezultējās neatkarīgā “Radiodeju” projektā.

 

On 27 May 2014 at 18.00 in the large hall of the Architecture and Media Centre H2O 6 will take place the performance “RIGA STRIKES THE DEAD” by multimedia artist Indulis Bilzen (Frankfurt/M, Germany).

Curator of the event and author of the text: Oskars Redbergs

The performance is organised as part of the international urban student workshop “100 H Urban Interventions”, organised by the RISEBA Faculty of Architecture and Design (FAD) in collaboration with the Technical University of Berlin from 23 to 27 May. The workshop will end with an open presentation on 27 May at 15:00 in the public outdoor space in front of the Architecture and Media Centre H2O 6 and the Sound Canal. The project is supported by the German Embassy and the Goethe-Institut. After the presentations of the urban objects, everyone is invited to a happening by Indulis Bilzen “Riga Stronger than Death”, using the poetry of Italian attraverso, Knut Skujenieks, T.S. Eliot, Uldis Berzins, Rainis, Ovid, Horace, Neruda and the artist himself, along with tracks by his student DJ Westbam. Introductory speech by Oskars Redbergs (Director of RISEBA Architecture Programme). The event will be filmed by Viktors Bukults and Ritvars Bluka from the Environmental Film Studio (VFS).

INDULIS BILZĒNS is a Latvian avant-garde multimedia artist, born in 1940 in Riga. After the Soviet occupation and his father’s deportation to Siberia, he was forced to move with his mother to Germany at the age of five, where he ended up in Eslingen in the American-controlled (ex) territory. Indulis Bilzen studied English Philology at King’s College, Cambridge, Medicine at the University of Bonn and Informatics at the Technical University of Stuttgart as a free student. He has been active in the Latvian community in exile. Indulis Bilzēns has lived in Germany, but has never consciously accepted German citizenship, retaining only his status as a citizen of the German Federation, as he has always considered it more important to maintain his status as a foreigner, both for artistic and political reasons – belonging to Latvia, having a UN passport and not wanting to serve in the German army. Indulis thus independently indicates his “otherness” – belonging both to Latvia and to the global avant-garde artist community, as opposed to the metropolitan German one. At the same time, Indulis Bilzēns was an active member of the international student movement in the 1960s, protesting against the dangers of the use of atomic energy in the 1970s. Indulis is also a columnist and journalist, and works as an author and reporter for the monthly Pflasterstrand. Indulis was also involved in the founding of the press agency “ID”, which later became the well-known newspaper “Die Tageszeitung” and the German Green Party. He was also publisher of the avant-garde magazine “D!Fanatic” and worked as a broadcaster for WDR Radio in Cologne and Stuttgart.

Indulis is a producer and multimedia artist, and a pioneer of the contemporary house and techno music movements “Low Spirit 84”, “Love parade” and “Mayday 89” in West Berlin, Germany. At the same time he is an active artist using the MediMix concept, which involves the use of all available artistic techniques and languages in the genre of performance. Indulis participated in the contemporary art exhibition “Dokumenta” in Kassel with minus delta t radio in 1988 and Van Gog TV in 1992, as well as in the international art festival “Ars Electronica” in Linz in 1993 and 1994 with Braeunungsstudio Malaria. In the early 1980s he organised the Valdis Āboliņš exhibition in Riga and Berlin. In the late 1980s, together with the NGBK in Berlin, he organised the Latvian contemporary art exhibition “Riga Latvian Avant-Garde” (1989). Indulis has been an active promoter of Soviet Latvian artists in Western Europe and brought the exhibition “Unerwartete Begegnung (Latvian Classical Painting)” to Berlin in 1990. In the early 1990s Indulis Bilzēns collaborated with NSRD, Hardijs Lediņš, Roberts Gobziņš, Jānis Krauklis, Uģis Poli and introduced the DJ movement and the concept of an independent pirate radio to the Latvian and Soviet public, which later resulted in the independent “Radiodeju” project.