Categorised in: Architecture/Design / Design /

CULTURE VERTICALITY. Concert hall in Riga

June 13, 2016 3:34 pm

“CULTURE VERTICALITY“. ‘Concert hall in Riga’, International Invited design competition. Riga. Latvia (2006)

 
Project: Riga Concert Hall
Date: 2006
Location: River Daugava – AB dyke, Riga, Latvia
Client: Riga City Council, J3B, Cultural Misnistry of Latvia
Size: 13 086 m2, 40 000 m3
Cost: € 51 500 000
Design stage: Invited International design competition.
Coolaboration with: BOLLINGER+GROHMANN Ingenieure Gmbh, SIA Z4
 
The spread of water between Akmens Bridge and Vanšu Bridge is the largest public open space in Riga Historical centre surrounded by the main urban activities, the most important public events and the largest festivities. This area comprises the most significant buildings of Riga, infrastructure hubs and busy intersections of transport flows.
The development concept for the left bank of the Daugava River opposite the historic centre of Riga envisages a high-density construction: several dozens of high-rises with as many as forty storeys may start appearing here in the future. It calls for a definition of a new city centre, and the culture promenade is likely to become this centre and to serve as a link connecting the Latvian National Library and the acoustic concert hall, and unifying two parts of the city – Old Riga and New Riga. “Culture Verticality” will be a fore-form or a pacesetter for a high-rise district of New Riga. The site of the concert hall on the AB Dam is defined superlatively, large-scale structures, mega-shapes and their relations predominate here. This place needs a large structure that could become an urban balancer and where many public functions could be concentrated.
During this period of radical capitalisation where fragmentation prevails, the development concept for the left riverbank of New Riga needs a public forum – “a large urban interior” from which “Riga should be born!”
.
.
.
“KULTŪRAS VERTIKĀLE“. ‘Koncertzāle Rīgā’ – Starptautisks dizaina konkurss uzaicinātiem arhitektiem. Rīga. Latvija (2006)

 
Projekts: ‘Koncertzāle Rīgā’
Datējums: 2006
Novietne: Daugava – AB dambis, Rīga, Latvija
Pasūtītājs: Rīgas dome, J3B, Latvijas kultūras ministrija
Apjoms: 13 086 m2, 40 000 m3
Izmaksas: € 51 500 000
Projekta fāze: Starptautisks dizaina konkurss uzaicinātiem arhitektiem
Sadarbībā ar: BOLLINGER+GROHMANN Ingenieure Gmbh, SIA Z4
 
Ūdens klajs starp Akmens un Vanšu tiltiem ir vislielākais atklātais sabiedriskais laukums Rīgas vēsturiskajā centrā – ap to norisinās galvenās pilsētas aktivitātes, svarīgākie sabiedriskie pasākumi un lielākie svētki. Šeit atrodas Rīgas nozīmīgākās ēkas, infrastruktūras mezglpunkti un transporta plūsmu sabiezējumi un krustojumi.
Daugavas kreisā krasta attīstības koncepcija iepretī Rīgas vēsturiskajam centram paredz augstas intensitātes apbūvi: zināms, ka nākotnē tur varētu parādīties vairāki desmiti pat līdz četrdesmit stāvus augstu celtņu. Tas rada nepieciešamību pēc jauna pilsēta centra definējuma, par kuru kļūs kultūras promenāde – saite, kas sasaista Latvijas Nacionālo bibliotēku un Akustisko koncertzāli, savienojot divas pilsētas daļas – Vecrīgu un Jaunrīgu. „Kultūras vertikāle” būs Jaunrīgas debesskrāpju rajona priekš-forma („foreform”) jeb priekšvēstnesis. Koncertzāles novietni uz AB dambja definē superlatīvi, te dominē liela mēroga struktūras, megaformas un to attiecības. Šai vietai ir nepieciešama liela būve, kas varētu kļūt par pilsētbūvniecisku balansieru („balancer”) un kurā jāparedz daudzu sabiedrisku funkciju koncentrāciju.
Mūsdienu radikālās kapitalizācijas periodā, kurā dominē fragmentārisms, Jaunrīgas Daugavas kreisā krasta attīstības koncepcijā ir nepieciešams sabiedrisks forums – “plaša pilsētnieciska iekštelpa“ (large urban interior) no kuras – “Ieraudzīt Rīgu!”.