Categorised in: Architecture/Design / Design /

MS PASSAGE. Retail and Residential Building.

June 13, 2016 3:35 pm

“MS PASSAGE“. Retail and Residential Building. Invited International design competition. Marijas str. 2, Riga, Latvia (2006)
 
Project: Retail and Residential Building
Date: 2006
Location: Marijas str. 2, Riga, Latvija
Client: Private contractor
Size: 4700 m2
Cost: Ls 4 000 000
Design stage: An international Design competition.
Coolaboration with: G. Mahnke and S. Pfeiffer (Emanate)
 
The site of the designed building is located in Marijas Street, in the centre of Riga City, which is part of the UNESCO World Cultural and Natural Heritage area. The building plot adjoins the corner of Satekles and Marijas Streets what, in terms of urban planning, is seen as one of the most complicated transit nodes of vehicle and pedestrian flows in Riga. The building plot at Marijas Street 2 is important while the pedestrian passage, which would connect Marijas and Satekles Streets, is going to be built exactly in this area.

The new building fills the gap in the perimetric building line of Marijas Street and enhances its specific character. The design of the building allows it to blend with the unique urban fabric characteristic of this part of the Riga historic centre. The project offers interpretation of the historic setting of Riga in modern forms. The new building respects the profile of Marijas Street, its perimetric construction pattern, height of cornices, volume and materials of façade finish, at the same time the design does not reproduce historic styles but rather supplements them with contemporary architecture.

“Arcades in Riga and fabric of the Riga City centre”. The perimetric blocks of Riga centre include valuable buildings while inside the blocks buildings and structures are usually less valuable, as it is in the block between Elizabetes, Satekles and Marijas Streets. Improvement of inner blocks and creation of arcades – pedestrian roads – has a considerable potential for development of public spaces in the centre of Riga. Inhabitants of Riga like arcades because they have proved to be very pleasant and successful typologies of business and commercial centres. The adjacent arcades – Bergs Bazaar and Upīša Passage – should encourage appearance of new ones. Particularly important such pedestrian passageways are through large blocks. The arcade will be a shortcut connecting Marijas and Satekles Streets and with all its functions – shops, cafes, boutiques – will resemble a mysterious “oasis” located next to one the busiest transit nodes of the Riga street network.
.
.
.
“MS PASĀŽA“. Retail and Residential Building. Invited International design competition. Marijas str. 2, Riga, Latvia (2006)
 
Projekts: Dzīvojamā un biroju ēka
Datējums: 2006
Novietne: Marijas iela 2, Rīga, Latvija
Pasūtītājs: Privāts
Apjoms: 4700 m2
Izmaksas: Ls 4 000 000
Projekta fāze: Starptautisks dizaina konkurss uzaicinātiem arhitektiem
Sadarbībā ar: G. Mahnke un S. Pfeiffer (Emanate)
 
Projektējamās ēkas novietne atrodas uz Marijas ielas, Rīgas centra rajonā, kurš ietilpst UNESCO kultūras un dabas mantojuma zonā. Gruntsgabals robežojas ar Satekles un Marijas ielu stūra gruntsgabalu, kurš tiek uzskatīts par vienu no pilsētbūvnieciski sarežģītākajiem transporta un gājēju tranzīta mezgliem Rīgā. Gruntsgabals Marijas ielā 2 ir svarīgs, jo tieši šeit paredzams izveidot gājēju pasāžu, kura savienotu Marijas un Satekles ielas.

Jaunā ēka aizpilda trūkstošo posmu Marijas ielas perimetrālajā apbūvē un pastiprina tās īpašo raksturu. Ēka veidota tā, lai tā saplūstu un atbilstu unikālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, kura raksturīga šim Rīgas vēsturiskajam centra rajonam. Projekts piedāvā Rīgas vēsturiskās vides interpretāciju mūsdienīgās formās. Jaunā ēka respektē Marijas ielas profilu, perimetrālās apbūves raksturu, dzegu augstumu, apjomu un fasādēs lietotos apdares materiālus, tajā pat laikā jaunā ēka nekopē vēsturiskos stilus, bet gan papildina tos ar mūsdienīgu arhitektūru.

„Rīgas pasāžas un Rīgas pilsētas centra audums”. Rīgas centra kvartālu perimetrus veido vērtīgas ēkas, bet ēkas un būves kvartālu iekšienē parasti ir mazvērtīgākas, arī kvartālā starp Elizabetes, Satekles un Marijas ielām. Iekškvartālu labiekārtošana un pasāžu –gājēju ceļu veidošana slēpj ievērojamu potenciālu publiskās telpas attīstībai Rīgas centrā. Rīdzinieki mīl pasāžas, jo ir pierādījies, ka tās ir ļoti patīkamas un veiksmīgas darījumu un tirdzniecības centru tipoloģijas. Blakus esošajām pasāžām – Berga bazāram un Upīša pasāžai jāveicina iespēja veidot jaunas. Īpaši nozīmīgi šādi gājēju ceļi ir cauri lielajiem kvartāliem. Pasāža savienos Marijas un Satekles ielas pa visīsāko ceļu un vienlaicīgi ar tajā esošajām funkcijām- veikaliem, kafejnīcām, modes saloniem, tā būs kā noslēpumaina „oāze„ līdzās vienam no visaktīvākajiem Rīgas centra ielu tranzīta mezgliem.